Kalkulator obrotu

Limit jest sumą utargu na rzecz osób fizycznych, jaki przedsiębiorca może uzyskać do końca roku by nie stracić zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Data rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Data rozpoczęcia sprzedaży:
Wybrana data:
Limit obrotu uprawniający do zwolnienia:

Kalkulator limitów na kasę fiskalną pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej w roku, w którym rozpoczęto dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit ten wynosi 20.000 zł. Dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym liczony jest proporcjonalnie. Istotna w tym przypadku jest data pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej. W kolejnych latach sprzedaży limit 20.000 zł zwalniający z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej nie podlega już rozbiciu proporcjonalnemu a przypada w całości na dany rok.

Przy ustalaniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej należy wziąć pod uwagę, że wlicza się do niego jedynie należności z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych (u czynnych podatników VAT będą to kwoty netto przychodu ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych).

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wymienia bowiem szereg czynności jakie podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej bez względu na limit sprzedaży.