KSeF

W dniu 19 stycznia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w 2024 roku nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce zostanie podana po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu KSeF.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

Krajowy System e-Faktur KSeF, to nie tylko platforma wymiany faktur między przedsiębiorstwami. KSeF to także:

miejsce zbierania i archiwizowania dokumentów – faktury elektroniczne w KSeF utrzymywane są przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione; po upływie tego okresu przechowywanie faktur leży w gestii podatnika, który jest zobowiązany robić to do upływu terminu przedawnienia,

narzędzie analizy i kontroli – administracja skarbowa, która ma szeroki dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur może analizować i kontrolować prawidłowość danych z faktur ustrukturyzowanych.

Polskie firmy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) już od 1 stycznia 2022 r. Do końca czerwca 2024 r. przystąpienie do KSeF i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych będzie jednak dobrowolne. 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkiem dla większości firm. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo i wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo będą mogli przystąpić do KSeF później – 1 stycznia 2025 roku.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do:  

 • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz powiadamiania podmiotów o nadanych uprawnieniach lub ich odebraniu;  
 • uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF;  
 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) oraz ich przechowywania;  
 • oznaczania e-Faktur numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF;  
 • analizy i kontroli prawidłowości danych z e-Faktur;  
 • otrzymywania e-Faktur oraz dostępu do nich;  
 • powiadamiania podmiotów o: 
  • dacie i czasie wystawienia e-Faktury oraz numerze identyfikującym e-Fakturę; przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia; 
  • dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem; 
  • braku możliwości wystawienia e-Faktur – w przypadku niedostępności KSeF; 
  • powiadamiania podmiotów o braku uprawnień do korzystania z KSeF. 

Obowiązki przedsiębiorców po przystąpieniu do KSeF to między innymi:

 • wysyłanie faktur elektronicznych,
 • otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych,
 • pobieranie potwierdzeń i nadanych numerów KSeF,
 • rejestrowanie osób uprawnionych do KSeF.

W celu wysłania i pobrania faktury elektronicznej przedsiębiorca musi:

 • założyć konto na platformie KSeF,
 • zadeklarować listę osób uprawnionych do wysyłania i odbierania faktur,
 • wystawić fakturę dla odbiorcy,
 • wygenerować plik XML z tą fakturą, zgodny ze specyfikacją KSeF i wysłać ją na platformę KSeF za pośrednictwem systemu ERP, łączącego się z Web API KSeF; wysłanie faktury wymaga autoryzacji procesu przez zarejestrowaną osobę fizyczną za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Sprzedawca może dostarczyć nabywcy fakturę w dowolnej formie, nie tylko przez Krajowy System e-Faktur.

Odbiorca, który również założył konto w KSeF pobiera fakturę z platformy i importuje do swojego systemu, w którym powstaje faktura zakupu.

Odbiorca faktury nie jest zobowiązany do pobierania faktur elektronicznych wyłącznie przez krajowy system faktur.

Krajowy system faktur waliduje fakturę i wysyła informację zwrotną o jej poprawności wraz z nadanym numerem w KSeF.

Korzystanie z KSeF wiąże się z koniecznością dostosowania swoich systemów informatycznych, a w szczególności oprogramowania księgowego. Najważniejszą kwestią jest zweryfikowanie, czy stosowany system posiada pole do wpisywania danych koniecznych dla faktury ustrukturyzowanej. Kolejnym ważnym punktem jest połączenie własnego systemu z KSeF oraz przeprowadzenie testów całego procesu na wszystkich jego etapach, takich jak m.in. wystawienie faktury i weryfikacja danych.

Od 1 lipca 2024 bieżącego roku Krajowy System e-Faktur nie obejmie podatników zwolnionych z podatku (na podstawie art 113 ust 1 i 9) lub wykonujących czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust 1 lub przepisów określonych na podstawie art 82 ust 3.

Od korzystania z KSeF początkowo zwolnieni będą też podatnicy, którzy dokumentują transakcję fakturami uproszczonymi, w tym paragonami fiskalnymi. Obie te grupy będą mogły wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe do 31 grudnia 2024.

Ponadto, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 będzie można wystawiać faktury elektroniczne PDF i faktury papierowe poprzez kasy fiskalne.

Wedle art 106ga ust 2 ustawy o VAT z obowiązku korzystania z KSeF zwolnieni będą:

 • podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • podatnicy, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju i posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Miejsce to nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których została wystawiona faktura;
 • podatnicy korzystający ze szczególnych procedur, czyli: procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, szczególną procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu osób oraz szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość importowanych towarów.

Dodatkowo obowiązek e-Fakturowania nie będzie dotyczył wystawiania faktur:

 • na rzecz nabywcy usług lub towarów, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 • w sytuacji odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub wykonywania usług, które określone są w przepisach wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT. Chodzi konkretnie o takie usługi jak:
 1. przejazd autostradą płatną udokumentowany biletem jednorazowym wystawionym przez podatników podatku od towarów i usług, którzy uprawnieni są do świadczenia takich usług;
 2. przewóz osób na dowolną odległość: taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, kolejami normalnotorowymi, samolotami, promami i śmigłowcami. Przewozy te muszą być udokumentowane fakturami w formie biletu jednorazowego wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług, którzy są uprawnieni do świadczenia takich usług;
 3. usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które naliczane są opłaty trasowe. Wyjątkiem są usługi objęte stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0% udokumentowane fakturami wystawionymi za miesięczne okresy przez CRCO – czyli Centralne Biuro Opłat Trasowych.

Podstawa prawna

 • [1] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
 • [2] Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)
 • [3] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz.1598)

.